Procedure

Hoe komen we van uw wensen en ideeën, naar de realisatie ervan. Dit is de procedure die we dan gaan volgen:

 • Oriënterend gesprek.
 • Prijsopgave.
 • Vooronderzoek/programma van eisen.
 • Voorlopig ontwerp fase.
 • Definitief ontwerp fase.
 • Bouwaanvraag (aanvraag omgevingsvergunning) fase.
 • Bouw voorbereidingsfase.
 • Aanbestedingsfase.
 • Uitvoeringsfase.
 • Opleveringsfase.

Dit is de complete bouw van begin tot het eind. Natuurlijk zijn er verschillen in bouwplannen, maar voor de middelgrote woning, kantoor of bedrijfsgebouw is dit de procedure.

Uitleg over de fasen die het plan doorloopt wordt hieronder weergeven:

 1. Oriënterend gesprek
  U kunt mij vrijblijvend bellen voor een oriënterend gesprek. Hierin komen u wensen aan de orde en zal ik u helpen met het maken met programma van eisen. Aan bod komen ook: de overkomst, het budget en het tijdschema.
 2. Prijsopgave
  Naar aanleiding van u wensen zal ik een vrijblijvende prijsopgave voor u maken en deze ter goedkeuring voorleggen. Indien u akkoord gaat met de prijsopgave zal ik de punten uit de procedure vervolgen.
 3. Vooronderzoek/programma van eisen
  Ik ga bij de gemeente opvragen wat de mogelijkheden zijn voor de bouw van uw woning/kantoor/bedrijfsgebouw. Opgevraagd zullen o.a. worden het bestemmingsplan en de welstandnota.
 4. Voorlopig ontwerp fase
  Na onderzoek van de mogelijkheden maak ik een voorlopig ontwerp en impressie aan de hand van uw wensen. Dit voorlopig ontwerp wordt door mij samen met u uitvoerig doorgesproken. Mocht u na het gereed komen van het voorlopig ontwerp af willen zien van een vervolg, bijvoorbeeld omdat de mogelijkheden u te gelimiteerd zijn, is dat geen probleem en zal worden afgerekend op basis van bestede uren.
 5. Definitief ontwerp fase
  Na het doorspreken van het voorlopig ontwerp (VO) zal gestart worden met het definitieve ontwerp (DO), hierin zullen uw op- en aanmerkingen vanuit het VO verwerkt worden. Het definitieve ontwerp bestaat uit de plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden op schaal 1:100 evt. beeldbepalende details en een situatie tekening. Het DO wordt wederom door mij samen met u uitvoering doorgesproken, eventuele opmerkingen van uw zijde worden nog één keer op de tekeningen verwerkt zodat de tekening echt definitief is.
 6. Bouwaanvraag (aanvraag omgevingsvergunning) fase
  In deze fase worden de plannen verder uitgewerkt voor de bouwaanvraag. Er zullen door mij offertes aangevraagd worden bij externe adviseurs welke ik ter goedkeuring aan u zal voorleggen, de kosten van de werkzaamheden van de externe adviseurs zullen bij u in rekening gebracht worden.

  Werkzaamheden externe adviseurs:
  • Constructie tekeningen/berekeningen
  • Sonderingen en funderingsadvies.
  • Bouwbesluitberekeningen (EPC, licht, ventilatie evt. geluid)
  • Schoon grondverklaring (indien nodig)
  • Flora fauna onderzoek (indien nodig)
  • Watertoets, waterschap (indien nodig)

  De rapporten van de externe adviseurs worden waar nodig verwerkt op de tekeningen en bescheiden. De aanvraag formulieren voor de benodigde vergunningen worden door mij ingevuld en ingediend bij de gemeente en eventueel overige instanties. Indien de bouwplannen binnen het bestemmingsplan passen moet de gemeente binnen 8 weken na indiening over uw aanvraag beslissen.

 7. Bouw voorbereidingsfase
  In de fase wordt het plan verder uitgewerkt voor de bouw, of dit noodzakelijk is hangt mede af van de complexheid van het gebouw. Te denken valt aan: werktekeningen plattegronden en doorsneden schaal 1:20, kozijn- tekeningen en details schaal 1:5 Indien bovenstaande tekeningen noodzakelijk zijn zal hiervoor een separate prijsopgave ter goedkeuring worden aangeboden.
 8. Aanbestedingsfase
  Als het er naar uit ziet dat de vergunning verleend gaat worden kan er op zoek gegaan worden naar een geschikte aannemer. Gebruikelijk is dat er 2 of 3 aannemers een prijs maken aan de hand van de tekeningen en evt. een bestek. Een bestek is een omschrijving van het werk, heel gedetailleerd, wat wel en wat niet in de prijsopgave moet worden opgenomen. In het bestek wordt de gewenste kwaliteit en eventuele stelposten voor nog onbekende zaken, als bijvoorbeeld welke type deur, hang- en sluitwerk of tegels vastgelegd, verzekering, garantie en de duur van het werk enz. Op deze manier zijn de prijsopgaven van de aannemers te vergelijken en vooraf weet u wat u krijgt voor welke prijs.
 9. Uitvoeringsfase
  De aannemer met de laagste prijs krijgt in de regel de opdracht en er zal een datum worden afgesproken om het werk te beginnen. Indien u dit wenst houden wij bouwcontrole op het werk. Wij controleren het werk op de bouw, wij controleren datgene wat overeengekomen is met de aannemer ook daadwerkelijk wordt aangebracht en geleverd. Wij zijn bij problemen het aanspreekpunt voor de aannemer en blijven uw belangen behartigen in de tweewekelijkse bouwvergaderingen. Wij begeleiden dan ook met bijvoorbeeld het uitzoeken van afwerkingen en materialen zoals deuren, tegels, deurbeslag etc. en adviseren daarin. Als u uw eerste woning laat bouwen is dit zeer aan te raden. Voor verbouwingen is er in de regel geen bouwcontrole met bouwvergaderingen nodig. Hierbij is sprake van kwaliteitscontrole en geregelde bouwbezoeken. Natuurlijk zijn wij voor alle vragen van de opdrachtgever of aannemer beschikbaar.
 10. Opleveringsfase
  Bij de oplevering van het werk zijn wij aanwezig om samen met u het werk te controleren, of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Als alles in orde is zit ons werk erop, en u heeft een prachtig gebouw, aanbouw of woning.

Heeft u na het lezen van onze website nog vragen? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking.

Klik hier
Website laten maken door Modual.